‏به لطف خدا و با همراهی مردم به آینده امیدوارم.

ابوذر عرشیان (کارگر)