تایید صلاحیت

‏به لطف خدا و با همراهی مردم به آینده امیدوارم. [...]