حضور و نقش بانوان در انتخابات

‏شما بانوان و خانمهای عزیز میتوانید نقش ایفا کنید. [...]